Privacy Statement

Praktijk Ineke Rienks, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58744878, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Ineke Rienks met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). 

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Ineke Rienks persoonsgegevens verwerkt: 

 • Toepassing
 1. (potentiële) klanten van Ineke Rienks;
 2. bezoekers van www.inekerienks.nl en www.zelfhulpbijtrauma.nl.
 • Verwerking van persoonsgegevens

Ineke Rienks verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.
 • Doeleinden verwerking 

Ineke Rienks verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van de opdracht en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor sessies en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd.
 • Rechtsgrond

Ineke Rienks verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken,zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een sessie.
 • Verwerkers

Ineke Rienks kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Ineke Rienks persoonsgegevens verwerken. Ineke Rienks sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 • Persoonsgegevens delen met derden

Ineke Rienks deelt persoonsgegevens met derden, als de deelnemer daar expliciet zelf om vezoekt of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Ineke Rienks deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

 • Bewaren van gegevens

Ineke Rienks bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Voor (financieel-)administratieve gegevens hanteert Ineke Rienks de bewaartermijn van 7 jaar na vastlegging van de gegevens.

 • Wijzigingen privacystatement

Ineke Rienks kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de websites vanIneke Rienks gepubliceerd.

 • Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Ineke Rienks te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Ineke Rienks door een e-mailbericht te sturen naar info@inekerienks.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Ineke Rienks persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Ineke Rienks door een e-mailbericht te sturen naar info@inekerienks.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).